Kev tus tej laus – Yog ib Feem ntawm Peb Kev Coj

Tsevneeg thiab phoojywg tsuasyog cov ua pab rau tej laus. Koj yuav xav tias nws tsuas yog txoj kev pab ibtug txheebze losyog phoojywg. Tiamsis, koj twb tau PAB lawm, thiab nws tseemceeb heev rau tus neeg ntawv.

Nov yog ibcov tswvyim uas tsimnyog yuav tau xaiv:

1. Tsisyog koj yuav ua ibleeg xwb.
Paub koj li kev peevxwm. Kam lees kev pab los ntawm lwm tus. Nrhiav ob leeg neeg los pab koj thaum koj tsis xisneej losyog koj yuav tau tawm rooj.

2. Txuag koj tus kheej.
Ua evxawsxais thiab noj zaubmov kom zoo. Ntawm ibhnub twg, nrhiav lub sijhawm los so koj lub cev kom txaus. Teebtim, thov Vajtswv thiab xyaum ua tej evxawsxais uas kom pab txo tej kev nyuajsiab.

3. Muaj zoo lajlim tswvyim yuav pab kom ua tau haujlwm yoojyim.
Mus ntsib kws khomob. Tham nrog koj tus kws khomob txog txoj kev muaj mob thiab yuav kho licas. Hu rau tus neeg tuav koj daimntawv khomob kom pab koj nrhiav tej kev pab no. Teev kom tiav daimntawv txiavtxim siab "Health Care Directive" kom paub txog tias koj yuav tsocai rau leejtwg txiavtxim siab rau koj thaum koj pab tsistau koj tus kheej lawm.

4. Yuav muaj kev pab rau koj thaum koj tus lwm tus.
Hu rau Senior LinkAge tus xovtooj ntawm (SLL) 1-800-333-2433 kom paub ntau dua (e.g.; pab ua zaub mov noj, tu tus kheej thiab yuav ntiav neeg tuaj pab yus zoo licas). Yuav muaj neeg txhais lus thiab.

5. Yuav muaj kev pab rau koj thaum koj tus lwm tus.
SLL yuav muaj kev pab koj nrhiav txoj kev pab kom koj thiaj muaj kev cuabzog rau fab kev tus neeg.

So kom raw caij - Nug tsev neeg, phoojywg, neeg nyob ibncig, losyog hu nrhiav txoj kev pab. Tsev kaj siab yuav yog ib qho kev tawm. Siv lub sijhawm no los ua tej yam ua koj nyiam.

Nrhiav ibtug neeg los nrog koj tham.

  • Pab neeg Txhawb Zog kam nrog tej neeg uas muaj zoo li yus sibtham, nrhiav txoj kev pab thiab tej xovxwm txog.
  • Nhiav Tej Neeg Tseemceeb los pab koj yog ib txoj kev zoo thaum koj pab tu lwm tus thiab npaj koj lub neej. Nov yog los mus pab daws tej teebmeem, kom thoobtsib to nrog txog tej yuam uas nws nyuaj, thiab lwm yam kev pab.

Kev Kawm
txog tej teebmeem rau fab kevcai lijchoj thiab nyiajtxiaj, kev txuag tus kheej, muaj kev sibtxuas lus nrog lwm tus, thiab nrhiav txoj kev pabcuam.

Chaw Nrhiav Kev Pab

Nov yog qee yam kev pab pivtxwv uas yuav pab tau rau koj, losyog kev pab rau koj thaum koj yog ibtug neeg pab tu neeg. Nov tseem tsistau tas thiab. Thov qhia rau peb paub yog koj muaj lwm tus.

CAPI
Caregiver and Eldercare Services
3702 East Lake Street
Minneapolis, MN 55406
Xovtooj: 612-721-0122
Vassab: http://www.capiusa.org/?page_id=89
Email: info@capiusa.org

CAPI’s North Office
1315 Penn Ave N. Suite 214
Minneapolis, MN 55411
Xovtooj: 612-588-3592

CAPI’s Food Shelf
310 E 38th Street Suite 29
Minneapolis, MN 55409
Xovtooj: 612-719-7921

Hmong American Partnership- Adult Day
1075 Arcade St
St. Paul, MN 55106
Xovtooj: 651-495-9160
Vassab: http://hapcommunications.wix.com/hap-website-3#!hw/c1tn5

Pebmoob Senior Center899 Payne Ave
St. Paul, MN 55130
Xovtooj: 651-489-8567

Asian Community Center LLC
710 Arcade St
St. Paul, MN 55106
Xovtooj: 651-379-0111

Metro Senior Center
1209 Glenwood Ave
Minneapolis, MN 55405
Xovtooj: 612-374-3383
Email: song@metroseniorcenter.com
Vassab: http://www.metroseniorcenter.com

Volunteers of America MN/WI
Park Elder Center
1505 Park Ave
Minneapolis, MN 55404
Xovtooj: 612-377-4472
Email:
Vassab: http://www.voamnwi.org/hmong-elder-connections

Wingspan Life Resources
Tsev Laus Kaj Siab
948 Rice St
St. Paul, MN 55117
Xovtooj: 651-488-2768
Email: tdavis@wingspanlife.org
Vassab: www.wingspanlife.org/our-programs/tsev-laus-kaj-siab

Kashia Adult Day Services
5650 Lilac Drive
Brooklyn Center, MN 55430
Xovtooj: 763-566-4000

Lao Senior Healthy Life Center
1501 W. Broadway
Minneapolis, MN 55411
Xovtooj: 612-529-4570